Dom Diecezjalny „TABOR” im. Jana Pawła II

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Katolicki Akademik dla Studentów w Domu Diecezjalnym TABOR (zwana dalej w skrócie Akademikiem) jest przeznaczona na czasowe zamieszkiwanie przez pełnoletnie osoby, które odbywają studia na jednej z rzeszowskich uczelni wyższych.

§ 2 Dyrektor Domu podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Akademika.

§ 3 Akademik jest placówką:
1. Prowadzoną przez Diecezję Rzeszowską i osoby w niej przebywające oraz zamieszkujące godzą się na katolicki charakter jej funkcjonowania oraz symbole chrześcijańskie umieszczone na terenie gmachu i poszczególnych pomieszczeń.
2. Samodzielnie działającą w ramach Katolickiego Stowarzyszenia TABOR mającego siedzibę przy ul. Połonińskiej 25, 35-082 Rzeszów.
3. Ze względu na charakter Akademika chcemy wszyscy kierować się zasadami wiary i być jej świadkami w swoim środowisku teraz i w przyszłości.
4. W Akademiku należy zachować kulturę, zasady dobrego zachowania i wzajemną życzliwość oraz katolicką zasadę pomocniczości.
5. W Akademiku mieszkają studenci różnych uczelni i należy pamiętać o tym, iż celem naczelnym mieszkańców jest pozytywne ukończenie studiów, zdobycie wyższego wykształcenia oraz rozwój duchowy. W związku z tym nie należy, poprzez swoje zachowanie, utrudniać innym spokoju, ciszy i komfortu psychicznego pracy.

II. KWATEROWANIE

§ 4

1. a) Osoba zgłaszająca się do Akademika zobowiązana jest przedstawić opinię od księdza proboszcza z miejsca swojego zamieszkania.
b) Osoba zgłaszająca się do Akademika, a nie będąca wyznania katolickiego zobowiązana jest przedstawić opinię od właściwego sobie zwierzchniego wspólnoty chrześcijańskiej.

2. Osoba zgłaszająca się do Akademika zobowiązana jest zapoznać się niniejszym regulaminem i innymi dokumentami dotyczącymi Akademika w tym z zasadami BHP poszczególnych pomieszczeń i urządzeń (zasadami udzielania pierwszej pomocy) oraz przepisami przeciwpożarowymi.

3. Podstawę do zamieszkania na terenie Akademika stanowi Umowa Najmu Miejsca w Pokoju podpisana przez przedstawicieli zarządu Katolickiego Stowarzyszenia TABOR (lub dyrektora Domu) oraz zainteresowanego studenta. Kwaterowanemu wydaje się kopię Umowy Najmu Miejsca w Pokoju.

4. Kandydatów do zamieszkania w Akademika przyjmuje, po rozmowie wstępnej, tylko dyrektor Domu lub osoba prawnie go zastępująca.

5. Kandydaci zgłaszający się do zamieszkania w Akademika uiszczają opłatę rezerwacyjną według zasad ujętych w formularzu rezerwacji miejsca.

§ 5

1. Pokój przekazuje się mieszkańcom w należytym stanie, wyposażony w niezbędną ilość sprzętu: szafa, łóżko, biurko, szafka, krzesło.

2. Mieszkańcy powinni sprawdzić stan przyjmowanego pokoju oraz jego wyposażenie. Stwierdzone braki podlegają uzupełnieniu, a sprzęt uszkodzony naprawie lub wymianie.

3. Przejęcie pokoju wraz z wyposażeniem następuje na podstawie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego, który podpisuje zakwaterowany w nim mieszkaniec oraz dyrektor Domu lub jego prawny przedstawiciel.

§ 6

1. Przydzielając pokój oraz ustalając skład współmieszkańców uwzględnia się, w miarę możliwości, propozycje mieszkańców.

2. Na terenie Akademika nie ma możliwości wynajmowania pokoju dwuosobowego tylko dla jednej osoby, chyba że przemawiają za tym słuszne powody.

3. Osoba, która uzyska pozwolenie na wynajem pokoju w pojedynkę uiszcza za niego podwójną opłatę comiesięczną wraz z podwójną opłatą zabezpieczającą zwaną dalej kaucją.

4. Mieszkańcy Akademika nie mogą samodzielnie zamieniać przydzielonego im pokoju na inny.

5. Jeżeli w trakcie roku akademickiego jeden z mieszkańców pokoju wyprowadzi się lub zostanie usunięty wówczas dyrektor Domu może zarządzić pozostającemu mieszkańcowi przeniesienie się do innego pokoju wraz z zaznaczeniem tego w Umowie Najmu Miejsca w Pokoju i bez zmian w opłatach.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji z pkt. II § 6 ust. 5 zachowuje się przepisy o zdaniu pokoju zamieszczone w pkt. II § 9 ust. 1-9.

7. Mieszkaniec Akademika, który w ciągu roku akademickiego pozostanie sam w wynajmowanym pokoju wnosi opłaty wg Umowy Najmu Miejsca w Pokoju.

8. Mieszkaniec Akademika, który zostanie usunięty z uczelni wyższej lub sam z niej zrezygnuje, ma możliwość mieszkania w Akademika w dalszym ciągu do końca roku akademickiego uiszczając opłaty wg norm zawartych w Umowie Najmu Pokoju.

9. Mieszkaniec Akademika może pod koniec roku akademickiego złożyć wniosek o przedłużenie Umowy Najmu Miejsca w Pokoju, który dokonuje się już według nowych stawek czynszu i kaucji.

10. Mieszkańca Akademika, który złoży wniosek o przedłużenie Umowy Najmu Miejsca w Pokoju i zostanie przyjęty na nowy rok akademicki obowiązują przepisy zawarte w pkt. II § 9 ust. 1-4 oraz w pkt. III § 10 ust. 1p.

§ 7

1. Opłaty za miejsce w Akademiku mieszkańcy wpłacają do dnia 10-go każdego miesiąca za bieżący miesiąc, przy czym pierwsza wpłata następuje w momencie zakwaterowania.

2. Z chwilą obejmowania pokoju wynajmujący wnosi kaucję w wysokości jednego miesięcznego czynszu, lub inną ustaloną dla wszystkich na dany rok.

3. Osoba, która zakwateruje się do dnia 14-go (włącznie) danego miesiąca wnosi pełną opłatę miesięczną wraz z pełną kaucją, po tym terminie wnosi połowę miesięcznej stawki oraz pełną kaucję.

4. Osoba zalegająca z opłatą czynszu ponosi karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 % od kwoty podstawowej.

5. Osoba zalegająca z opłatą kaucji ponosi karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 % od kwoty podstawowej.

6. Opłata kary wniesiona za kaucję i czynsz nie podlega zwrotowi.

7. Mieszkańcowi, który zalega choćby z jednomiesięczną opłatą nie może być przyznane miejsce w Akademika na przyszły rok akademicki.

8. Mieszkańca, który zalega z opłatami ponad miesiąc można pozbawić miejsca w Akademiku.

9. Mieszkańca, który zalega z wpłatą czynszu w wyznaczonym terminie dyrektor Domu wzywa na piśmie do uregulowania wpłaty w ciągu 14 dni z jednoczesnym naliczaniem karnych odsetek określonych w pkt. II § 7 ust. 4-5.

10. Mieszkańca, który nie uiści opłat wg pkt. II § 7 ust. 9 można pozbawić mieszkania w trybie natychmiastowym bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia.

11. Mieszkaniec, który objęty jest na początku nowego miesiąca okresem 30 dniowego wypowiedzenia, wpłaca całą wysokość miesięcznego czynszu bez względu na ilość pozostałych do zamieszkania dni. Kwotę tę musi on uiścić w ciągu 4 kolejnych dni od rozpoczęcia nowego miesiąca rozliczeniowego (kalendarzowego). W przypadku nie dostosowania się do tego pkt. mieszkaniec podlega sankcją określonym w pkt. II § 9 ust. 9.

§ 8

Mieszkaniec obowiązany jest zwolnić miejsce w Akademiku z dniem:

1. Upływu terminu, na które zostało przyznane;

2. Upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca;

3. Pozbawienia dyscyplinarnego miejsca w Akademiku.

§ 9

1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany: a. Zdać pobrane wyposażenie; b. Zdać pomieszczenie wraz z jego wyposażeniem w nie pogorszonym stanie; c. Uregulować należne opłaty; d. Zabrać z pokoju swoje mienie;

2. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu przez dyrektora Domu lub upoważnioną osobę, w obecności mieszkańca i spełnienia przez niego obowiązków zawartych w pkt. II § 9 ust. 1.

3. Niezależnie od czynności określonych w pkt. II § 9 ust. 2, dokonuje się odbioru pokoju na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego, w którym stwierdza się (oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce) w jakim stanie znajduje się pokój i jego wyposażenie.

4. W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, dyrektor Domu dokonuje odbioru komisyjnie, w obecności przedstawiciela Mieszkańców. Na podstawie zawartych w protokole uwag dotyczących zniszczeń sprzętu i pomieszczenia, mieszkaniec zostaje obciążony kosztami naprawy i/lub ewentualnego remontu.

5. Mieszkaniec Akademika, który w ciągu trwania roku akademickiego, został z Akademika usunięty dyscyplinarnie nie ma możliwości powrotu.

6. Mieszkaniec, który opuścił Akademika dobrowolnie, został z niej usunięty w trybie natychmiastowym lub z 30 dniowym wypowiedzeniem, ma czas 3 kolejnych dni (od dnia wyprowadzenia się), aby odebrać wpłaconą kaucję w wysokości jaka była wniesiona lub z potrąceniami za ewentualne zniszczenia. Jeżeli kaucja nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie przechodzi ona na rzecz Akademika bez możliwości zwrotu wpłacającemu.

7. Mieszkaniec, który opuszcza Akademik dobrowolnie lub otrzymał 30 dniowego wypowiedzenie uiszcza opłatę czynszu w stałej kwocie określonej w Umowie Najmu Miejsca w Pokoju bez względu na liczbę przewidzianych/pozostałych dni nowego miesiąca do zamieszkania.

8. Mieszkańca, który opuszcza Akademik dobrowolnie lub otrzymuje 30 dniowe wypowiedzenie, ale nadal przebywa w gmachu Akademika obowiązuje regulamin Akademika.

9. Mieszkaniec, który otrzymał 30 dniowe wypowiedzenie i dopuścił się w czasie jego trwania naruszenia regulaminu Akademika chociażby w jednym pkt., zostaje usunięty z Akademika w trybie natychmiastowym z przerwaniem 30 dniowego wypowiedzenia.

III PORZĄDEK DOMOWY

§ 10

1. W Akademiku zabrania się:

a) Mieszkania bez oficjalnego zakwaterowania.

b) Zachowywania utrudniającego zamieszkiwanie innych mieszkańców.

c) Wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców.

d) Wprowadzania i trzymania zwierząt.

e) Sprzedawania i spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego nadmiernym wpływem.

f) Palenia tytoniu wewnątrz budynku. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach na zewnątrz obiektów.

g) Używania w pokojach: kuchenek wszelkiego rodzaju (gazowych, elektrycznych, mikrofalowych itp.), grzejników elektrycznych i gazowych, lodówek, pralek, opiekaczy, tosterów i innych urządzeń elektrycznych typu AGD oraz technicznych typu wiertarki, lutownice i inne (Korzystanie w pokojach z czajników i ekspresów do kawy jest dozwolone za zgodą dyrektora Domu. Osoba, która otrzyma taką zgodę jest odpowiedzialna za wyłączanie w/w sprzętu i zabezpieczanie go przed ewentualnymi spięciami i przebiciami). W Akademiku można posiadać w pokoju bez zgody: radio, magnetofon, odtwarzacz CD, komputer stacjonarny i przenośny, telewizor oraz instrumenty muzyczne o ile ich gabaryty nie utrudniają normalnego funkcjonowania innym mieszkańcom Akademika.

h) Przygotowywania ciepłych posiłków w pokojach i innych miejscach wspólnych poza segmentem kuchennym. Przygotowane posiłki można ewentualnie spożywać we własnych pokojach o ile nie wywoła to nadmiernego zanieczyszczenia pokoi mieszkalnych.

i) Samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej i wodnej.

j) Używania otwartego ognia oraz przechowywania przedmiotów i substancji łatwopalnych.

k) Przerabiania zamków i dorabiania kluczy.

l) Trwałego oraz czasowego dekorowania wnętrza pokoju (np. wbijania gwoździ, haków, oraz naklejania plakatów, kalendarzy itp. na ścianach, szafach, drzwiach i innych), pomieszczeń wspólnych oraz elewacji budynku bez zgody dyrektora Domu.

m) Prowadzenia gier hazardowych.

n) Zachowania odbiegającego od norm etyki i moralności chrześcijańskiej.

o) Pozostawiania, przez mieszkańców wynajmujących pokój w ciągu roku akademickiego, na okres trwania letniej przerwy wakacyjnej jakichkolwiek prywatnych przedmiotów.

p) Naruszania godności osobistej któregokolwiek człowieka.

q) Zabierania do pokoi przedmiotów służących dobru wspólnemu, w tym wykręcania żarówek z pomieszczeń wspólnych, korytarzy i klatek schodowych.

r) Celowego niszczenia mienia wspólnego zarówno w gmachu Akademika, jego otoczeniu jak i innych miejscach publicznych.

s) Przyjmowania gości poza wyznaczonymi godzinami.

t) Wchodzenia do Akademika innym „wejściem” aniżeli drzwi główne do Akademika.

u) Wspinania się na ogrodzenia oraz bramy wjazdowe i furtki.

v) Lekkomyślnego narażania zdrowia i życia własnego jak i innych mieszkańców lub osób przebywających w Akademiku.

2. dyrektor Domu nie ponosi odpowiedzialności za utracone, prywatne mienie mieszkańców pozostawione na terenie Akademika.

3. Wstęp na teren Akademika jest możliwy tylko poprzez portiernię znajdującą się przy głównym wejściu Budynku A:

a) Mieszkaniec Akademika okazuje Kartę Mieszkańca Domu.

b) Gość pozostawia ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

4. a) Większy sprzęt sportowy (np. rower) mieszkańcy przechowują tylko w wyznaczonym do tego celu garażu (budynek nr 7).

b) Mieszkaniec Akademika, który posiada do dyspozycji samochód lub motor może go przechowywać na parkingu zewnętrznym, bądź wewnętrznym, po wyznaczeniu miejsca przez Dyrektora.

c) Mieszkańcy Akademika mogą korzystać bez ograniczeń z boiska sportowego i w określonych godzinach z sali gimnastycznej, siłowni, miejsca do grillowania.

5. dyrektor Domu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne urazy i/lub kontuzje spowodowane złym, niezgodnym z przeznaczeniem obchodzeniem się oraz używaniem sprzętu RTV, AGD, sprzętu sportowego oraz rekreacyjnego, lekkomyślnym zachowaniem (np. przechodzeniem przez ogrodzenia, jeżdżeniem na rolkach po korytarzach, zjeżdżaniem po poręczy, nadmiernym wychylaniem się przez okna, itp.), a także nieprzestrzeganiem rozmieszczonych na terenie Akademika oraz przyległym zasad BHP, przeciwpożarowych i innych porządkowych regulaminów tudzież zasad.

§ 11

1. Od godziny 23.00 do godziny 6.00 w Akademiku obowiązuje cisza nocna.

2. W czasie ciszy nocnej zabrania się zachowywania w sposób zakłócający spokój mieszkańców Akademika oraz innych części domu.

3. W czasie trwania ciszy nocnej zabrania się mieszkańcom na korzystanie z sali sportowej, siłowni i miejsca do grillowania.

§ 12

1. Prawo wstępu do pokoju przysługuje tylko dyrektorowi Akademika w celu okresowej kontroli przestrzegania regulaminu oraz w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu mieszkańców, a także w przypadku prowadzonych prac remontowych i naprawczych.

2. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy naruszają przepisy regulaminu, osoby określone w pkt. III § 12 ust. 1, jak również dyżurujący pracownik portierni, mają prawo wstępu do pokoju, którego mieszkaniec lub mieszkańcy dopuszczają się przekroczenia dopuszczalnych norm zachowania.

3. Osobom określonym w pkt. III § 12 ust. 1 oraz dyżurującemu pracownikowi portierni, przysługuje prawo wstępu do pokoju również pod nieobecność mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

§ 13

1. Otrzymywana korespondencja pocztowa lub inna jest do odbioru na portierni Akademika.

2. Mieszkańcy Akademika mają prawo do korzystania z kaplicy znajdującej się nad stołówką Akademika.

3. Mieszkańcy Akademika mają całkowity zakaz wchodzenia na pozostały i wydzielony teren domu oraz mieszczących się w nim instytucji (szczególnie przylegających bezpośrednio do Akademika), chyba, że za zgodą dyrektora Domu.

4. W ciągu trwania roku akademickiego dyrektor Domu ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych ćwiczeń ewakuacyjnych.

IV ODWIEDZINY

§ 14

1. Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się w godzinach od 800 do 2200.

a) Na teren Akademika prawo wstępu mają tylko osoby pełnoletnie po okazaniu i pozostawieniu na portierni ważnie podbitej legitymacji studenckiej, lub dowodu tożsamości.

b) Na wniosek mieszkańca, dyrektor Domu umożliwia przenocowanie gościa w pokoju gościnnym Akademika (jeżeli takowy w danym momencie jest wolny).

2. W przypadku braku wolnego miejsca, mieszkaniec sam organizuje sobie pokój w porozumieniu z osobą odpowiadającą za część gościnną domu i według stawek noclegowych w niej obowiązujących.

3. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na znaczne spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie mają prawa wstępu na teren Akademika.

4. Odwiedzający obowiązany jest pozostawić na portierni ważnie podbitą legitymację studencką lub dowód tożsamości, oraz podać nazwisko odwiedzanego mieszkańca Akademika i numer pokoju.

5. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu Akademika i zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców Akademika. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiedzialni są mieszkańcy pokoju.

6. Za osoby nieprawnie przebywające w pokoju odpowiadają jego mieszkańcy.

7. dyrektor Domu, lub osoba przez niego upoważniona, może nakazać natychmiastowe opuszczenie Akademika osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, narusza zasady porządku domowego lub etykę i moralność chrześcijańską.

8. Mieszkańcowi, który nieprawnie przenocuje osobę odwiedzającą grozi natychmiastowe usunięcie z Akademika bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia.

9. Osoby odwiedzające należy uczulić i pouczyć o obowiązujących w Akademika zasadach i regulaminie oraz o tym, że są tutaj gośćmi a nie mieszkańcami.

10. Odwiedzający nie mają prawa do bezpłatnego korzystania z sali gimnastycznej, siłowni, sal rekreacyjnych, czy też organizowania sobie ogniska.

V UPRAWNIENIA MIESZKAŃCÓW

§ 15

1. Mieszkańcy uprawnieni są do występowanie do dyrektora Domu z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkania.

2. Mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszystkich urządzeń Akademika przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Mieszkańcy mogą tylko za zgodą dyrektora Domu dokonywać zmiany pokoju oraz zmian w wyposażeniu zajmowanego pokoju jak i pomieszczeń wspólnych.

4. Mieszkańcy Akademika mają prawo do rozwoju religijnego i duchowego poprzez korzystanie z pomieszczeń sakralnych Domu.

5. Mieszkańcy Akademika mają prawo do korzystania z porad duchowych i kierownictwa duchowego.

6. Mieszkańcy Akademika mają prawo do uczestniczenia w oferowanych im praktykach religijnych (Msza święta, dzień skupienia, rekolekcje i inne).

7. Mieszkańcy Akademika mają zawsze prawo do prywatnej rozmowy z dyrektorem Domu na dowolny, nurtujący ich temat.

8. Korzystanie przez studentów mieszkających w Akademiku z internetu a także: sali sportowej (siłowni), odkurzacza, boiska sportowego itp. jest bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Ich użytkowanie jest wliczone w wysokość czynszu.

 

VI OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

§ 16 Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania Akademika w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§ 17 Poszanowanie i ochrona mienia stanowiącego własność i wyposażenie Akademika jest obowiązkiem każdego mieszkańca, który w tym zakresie powinien w szczególności:

1. Dbać o stan przydzielonego pokoju oraz ich wyposażenie, a także o stan urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku (np. sanitariaty).

2. Utrzymać czystość w pokoju, przedpokoju i łazience oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku, a także najbliższego otoczenia.

3. Przeciwdziałać niszczeniu mienia.

4. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących korzystania z kaplicy, segmentów kuchennych, sal rekreacyjnych i innych.

5. Troską o codzienny porządek i czystość pomieszczeń wspólnych (segmenty kuchenne, klub studenta, sala sportowa, sala cichej nauki) objęci są mieszkańcy Akademika wg grafiku.

6. O porządek i czystość korytarzy, klatek schodowych odpowiedzialny jest zatrudniony personel sprzątający.

 

§ 18 Każdy mieszkaniec Akademika obowiązany jest ponadto:

1. Zawiadomić dyrektora Domu o rezygnacji z zakwaterowania w Akademika przynajmniej na 30 dni przed planowanym jej opuszczeniem,

2. Poinformować dyrektora Domu o nieskorzystaniu z miejsca zakwaterowania przez okres dłuższy niż 15 kolejnych dni. Brak takiej informacji traktuje się jako rezygnację z dalszego korzystania z miejsca w Akademika,

3. Okazywać na wezwanie pracowników portierni, dyrektora Domu dowodu tożsamości,

4. Troszczyć się o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Akademika poprzez natychmiastowe reagowanie w czasie zaobserwowania zagrożenia zarówno ze strony zdarzeń żywiołowych, budowlanych jak i ze strony osób niepożądanych na terenie Akademika lub w jej otoczeniu.

5. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora Domu lub pracownika portierni o każdym wypadku bądź chorobie własnej lub współmieszkańca.

6. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora Domu lub pracownika portierni o zaistniałych uszkodzeniach i awariach sprzętu technicznego oraz innego stanowiącego wyposażenie i mienie Akademika.

7. Zawiadomić niezwłocznie dyrektora Domu o naruszeniu, złamaniu lub wykroczeniu przez mieszkańców/mieszkańca lub osoby/ę odwiedzające/ą prawa zarówno stanowiącego regulamin Akademika jak i prawa cywilnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej a także prawa kościelnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego.

8. Opuszczając gmach Akademika, po rozwiązaniu Umowy Najmu Miejsca w Pokoju lub wydaleniu wg przepisów niniejszego regulaminu, mieszkaniec zabiera wszystkie swoje prywatne przedmioty w trybie natychmiastowym.

9. Wszelkie usterki techniczne należy zgłaszać zapisując je w „zeszycie usterek technicznych” znajdującym się na portierni.

10. Mieszkaniec, który wyjeżdża z Akademika na okres, który obejmuje przynajmniej nieobecność podczas jednej nocy i/lub dłużej ma obowiązek zapisać w „zeszycie wyjazdów”, znajdującym się na portierni, dzień przewidzianego wyjazdu i dzień przewidzianego powrotu (jest to forma zgłoszenia, nie zwalniania się).

11. Mieszkaniec Akademika jest zobowiązany powrócić do miejsca zamieszkania w Akademiku do godziny 2300. Ewentualny późniejszy powrót musi być zgłoszony portierowi (nie jest to forma zwalniania, tylko forma zgłoszenia, gdyż Dom po godzinie 23 będzie zamknięty).

 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

§ 19

1. Za naruszenie niniejszego regulaminu mieszkaniec ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w formie upomnień, kar finansowych wg odpowiednich przepisów lub usunięcia spośród mieszkańców Akademika.

2. Upomnienie może mieć formę pisemną lub ustną.

3. Upomnienie, karę finansową lub usunięcie spośród mieszkańców Akademika może być dokonane tylko poprzez dyrektora Domu lub osobę prawnie go reprezentującą ewentualnie zastępującą.

4. Zawsze jednak należy pamiętać o obowiązującej wszystkich ochrzczonych zasadzie braterskiego upomnienia w przypadku zaobserwowania naruszenia prawa i obowiązujących norm.

5. Mieszkaniec Akademika może być usunięty dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym, bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia w przypadkach określonych w: pkt. II § 7 ust. 10-11; pkt. II § 9 ust. 9; pkt. III § 10 ust. 1; pkt. IV § 14 ust. 8; pkt. VII § 21; pkt. VII § 22; oraz określonych w Umowie Najmu Pokoju § 5. 6. Mieszkaniec Akademika może być usunięty z przedstawieniem 30 dniowego wypowiedzenia w przypadkach określonych w: pkt. III § 10 ust. 1; oraz w przypadku notorycznego łamania przepisów regulaminu Akademika, ale nie podlegających zasadom pkt. VII § 19 ust. 5.

§ 20 Dyrektor Domu pokłada w mieszkańcach Akademika zaufanie odnośnie jego bezkonfliktowego funkcjonowania oraz przestrzegania regulaminu Akademika.

§ 21 W przypadku uzyskania trzech upomnień dyscyplinarnych mieszkaniec zostaje w trybie natychmiastowym (bez możliwości 30 dniowego wypowiedzenia) usunięty z Akademika.

§ 22 W szczególnie rażących przypadkach mieszkaniec może być pozbawiony miejsca w Akademika ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Domu.

§ 23 Od decyzji dyrektora Domu w przypadku: pkt. VII § 19 ust. 5 – 6, pkt. VII § 21 i pkt. VII § 22 przysługuje wydalonemu mieszkańcowi, w ciągu 7 kolejnych dni, odwołanie do Kurii Diecezjalnej mieszczącej się przy ul. Zamkowa 4 w Rzeszowie. Decyzja przedstawiciela Kurii jest ostateczna.

§24

1. W przypadku konieczności usunięcia mieszkańca lub osoby odwiedzającej ewentualnie osoby bezprawnie przebywającej na terenie Akademika, z gmachu Akademika, mogą być do pomocy wezwane siły porządkowe np. policja.

2. Na teren gmachu Akademika oraz pokoi wynajmowanych przez mieszkańców może być wezwana, w razie potrzeby, odpowiednia siła porządkowa typu straż, policja lub inna.

3. Wezwania odpowiednich sił porządkowych dokonuje dyrektor Domu lub osoba prawnie go reprezentująca ewentualnie zastępująca.

4. W przypadku nieobecności osób wspomnianych w pkt. VII § 24 ust. 3, wezwania sił porządkowych dokonuje pracownik dyżurujący na portierni ale tylko za telefoniczną zgodą dyrektora Domu lub osoby prawnie go reprezentującej ewentualnie zastępującej.

§ 25

1. Za zniszczenia lub uszkodzenia dokonane w pokoju, przedpokoju, łazience albo ich wyposażeniach odpowiedzialność ponosi sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy danego pokoju.

2. Za szkody w mieniu pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego odpowiada bezpośrednio sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy Akademika lub danego piętra.

3. Za urządzenia gospodarcze przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Akademika odpowiadają osoby wyznaczone/wybrane do opiekowania się powierzonym im sprzętem, a także każdy bezpośrednio z nich korzystający.

4. Koszty odpowiedzialności napraw lub wymiany są regulowane z kaucji.

5. W przypadku braku funduszy we wpłaconej kaucji mieszkaniec Akademika jest obciążany kosztami naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

6. W przypadku wyczerpania funduszu wpłaconej kaucji mieszkaniec ma obowiązek uregulować ją do wyznaczonej kwoty w ciągu wyznaczonego przez dyrektora terminu.

7. Za stan wyposażenia apteczki pierwszej pomocy odpowiada dyrektor Domu oraz osoba wyznaczona spośród mieszkańców Akademika.

8. Dostęp do apteczki pierwszej pomocy umieszczonej na portierni mają tylko osoby wymienione w pkt. VII § 25 ust. 6.

VIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 26 Przepisy niniejszego regulaminu maja zastosowanie do wszystkich mieszkańców Akademika.

§ 27 Dyrektor Domu samodzielnie może dokonać stosownych zmian w niniejszym regulaminie, ale nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego. Zmiany te zatwierdza Kuria Diecezjalna pisemnie lub ustnie. § 28 Wszelkie kwestie administracyjne i organizacyjne Akademika pomiędzy dyrektorem a mieszkańcami załatwiane są według wyznaczonych dni i godzin.

§ 29 Dyrektor Domu na prośbę zainteresowanego może udzielić zwolnienia z poszczególnego paragrafu regulaminu.

§ 30 Osoby o trudnej sytuacji materialnej, którą wykażą według stosownych dokumentów mogą być zwolnione z opłaty czynszu lub uzyskać jego zmniejszenie. Decyzję w tej sprawie podejmuje na pisemny wniosek zainteresowanego Prezes Katolickiego Stowarzyszenia TABOR.

§ 31 Regulamin Akademika wchodzi w życie z dniem 28 września 2013 roku.

Jezus 24/7

Wpłać darowiznę

Wybierz kwotę:

Jak trafić?

Jak trafić?

Sponsorzy