Dom Diecezjalny „TABOR” im. Jana Pawła II

Statut

Statut Katolickiego Stowarzyszenia TABOR  

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa, siedziba, teren i prawna podstawa działania 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Katolickie Stowarzyszenie TABOR, zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie TABOR 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 5. Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Stowarzyszanie posiada osobowość prawną 7. Stowarzyszenie działa w oparciu o kanon 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy zawarte w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20 (1989) poz. 104 z późniejszymi zmianami, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.), a także w ustawie  "O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej" - Dz. U. Nr 29 (1989) poz.154 z późniejszymi zmianami, jako prywatne, katolickie stowarzyszenie wiernych. § 2. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo oraz odznak zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.  

 

Rozdział II Członkowie Stowarzyszenia

§ 3. Członkostwo w stowarzyszeniu 1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby które swoje życie prywatne oraz uczestnictwo w życiu publicznym pragną oprzeć na wartościach i zasadach zawartych w nauczaniu Kościoła Katolickiego. 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub osoba fizyczna, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych. W pracach Stowarzyszenia członek wspierający nie będący osoba fizyczną reprezentowany jest przez upoważnionego przedstawiciela. 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 4. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych, honorowych i wspierających decyduje Zarząd zwykłą większością głosów. § 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia – z wyjątkiem członków wspierających, honorowych oraz niepełnoletnich członków zwyczajnych. 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia. 3. Uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia w tym: we wspólnych spotkaniach, zjazdach, wyjazdach, rekolekcjach. 4. Korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd. § 5. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 1. Wspierać i realizować cele Stowarzyszenia. 2. Postępować zgodnie ze statutem, regulaminem Stowarzyszenia i uchwałami Stowarzyszenia. 3. Systematycznie opłacać składki członkowskie i spełniać inne zadeklarowane wobec władz Stowarzyszenia świadczenia. 4. Wykonywać pracę na rzecz Stowarzyszenia i troszczyć się o jego rozwój. 5. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej. § 6. Ustanie członkostwa następuje z chwilą: 1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia. 2. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego niedopełnienia obowiązków członkowskich. 3. Śmierci członka Stowarzyszenia. 4. Skreślenia z listy członków zwyczajnych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w wyniku niespełniania wymogów określonych dla członków zwyczajnych. § 7. Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie rozpoznawane jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, jeżeli zostanie wniesione w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu osobie, której ona dotyczy. Odwołanie może wnieść osoba której uchwała dotyczy. Za zgodą Członka Stowarzyszenia doręczeń można dokonywać drogą elektroniczną. § 8. Zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia 1. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach i obowiązkach członka uchwałą Zarządu, jeśli wystąpią przyczyny losowe: długotrwała choroba, wyjazd zagraniczny. 2. Zawieszenie członka zwyczajnego ustaje z chwilą złożenia przez niego Zarządowi oświadczenia o gotowości do aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. § 9. Stowarzyszenie opiera się o społeczną pracę swoich członków. Dla realizacji celu i zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić niezbędną liczbę pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne, a także korzystać ze świadczeń wolontariuszy.  

 

Rozdział III Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 10. Stowarzyszenie działa na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionych, osób niepełnosprawnych, ze szczególnym nastawieniem na studentów oraz młodzieży zaliczających się to tych grup. Działania polegające na promowaniu wartości religijnych, narodowych, kulturowych, oświatowych, sportowych kierowane są do każdego człowieka, który zechce z działalności stowarzyszenia skorzystać. § 11. Cele Stowarzyszenia: 1. Działalność duszpasterska. 2. Kształtowanie duchowej i intelektualnej postawy członków Stowarzyszenia i osób młodych poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. 3. Troska o rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu katolickim. 4. Promowanie muzyki o tematyce chrześcijańskiej. 5. Promowanie mediów katolickich. 6. Promowanie wartości chrześcijańskich. 7. Promowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. 8. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży szerząca zasady moralne i prawdy wiary. 9. Kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej, dla upowszechnienia jej zaangażowania w życie społeczności akademickiej, społeczeństwa i narodu. 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 11. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury narodowej i tradycji, dbanie o rozwój świadomości narodowej. 12. Działanie na rzecz współpracy transgranicznej i międzynarodowej. 13. Działalność charytatywna, opiekuńcza i wolontarystyczna. 14. Podejmowanie działań i inicjatyw służących przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i obcokrajowców. 15. Propagowanie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym takim jak uzależnieni, subkultury. 16. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 18. Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. 19. Zaangażowanie w rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia. 20. Upowszechnianie zdrowego trybu życia i sportu. 21. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 22. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami. § 12. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia 1. Współpraca z władzami akademickimi uczelni z regionu i samorządami studenckim oraz krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami. 2. Współpraca z innymi organizacjami z kraju i zagranicy mającymi te same wartości i realizującymi podobne cele. 3. Organizowanie koncertów ewangelizacyjnych i koncertów piosenki religijnej. 4. Współdziałanie z ruchami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami, działającymi na rzecz dobra wspólnego, poprzez organizacje między innymi: akcji charytatywnych, promocję i organizację wolontariatu, ruchy trzeźwości, ruchy ekologiczne, promocję i organizację imprez turystycznych. 5. Organizacja nabożeństw liturgicznych, spotkań modlitewnych, rekolekcji i pielgrzymek. 6. Organizowanie sekcji samokształceniowych, kursów i konferencji. 7. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, takich jak akademie, koncerty, konkursy. 8. Organizowanie wystaw, imprez i pokazów. 9. Organizowanie wykładów, zebrań, sympozjów i spotkań dyskusyjnych. 10. Realizacje różnorakich projektów z wykorzystaniem funduszy społecznych, funduszy Unii Europejskiej oraz pozostałych funduszy krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. 11. Organizowanie zbiórek publicznych. 12. Pomoc dla członków Stowarzyszenia, którzy pozostają w szczególnie trudnej sytuacji losowej. 13. Współpraca z organizacjami z krajów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego i krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Unii Europejskiej. 14. Współpraca z mediami katolickimi i świeckimi. 15. Organizacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego. 16. Organizacja zajęć sportowych. 17. Wykonywanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia. 18. Indywidualna pomoc materialna osobom w potrzebie w kraju i za granicą. 19. Wydawanie gazetki stowarzyszenia. 20. Prowadzenie strony internetowej. 21. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 22. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. 23. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rozdział IV Formy działalności Stowarzyszenia

§ 13. Stowarzyszenie w realizacji zadań współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi. § 14. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową jako działalność nieodpłatną jak i działalność odpłatną. Statutowa działalność nieodpłatna obejmuje działania wymienione w § 12 punktach 1 do 20. Statutowa działalność odpłatna obejmuje działania wymienione w §12 punktach 21 do 22. 1. Działalność nieodpłatna prowadzona przez Stowarzyszenie jest zawarta w niniejszych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności: a. 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów - § 12 pkt. 17 b. 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - § 12 pkt. 10 i 21 c. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego § 12 pkt. 15 d. 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki - § 12 pkt. 4 i 15 e. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - § 12 pkt. 8 i 9 f. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - § 12 pkt. 4, 15 i 18 g. 85.59.B. – pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - § 12 pkt. 6, 7 i 9 h. 88.99. Z – pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - § 12 pkt. 13 i 20 i. 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - § 12 pkt. 3, 4, 7, i 8 j. 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem - § 12 pkt. 8 k. 94.91.Z – działalność organizacji religijnych - § 12 pkt. 3 i 5 l. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - § 12 pkt. 1, 2, 4, 11, 12 i 16 2. Działalność odpłatna prowadzona przez Stowarzyszenie jest zawarta w niniejszych kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności: a. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - § 12 pkt. 22 b. 77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego § 12 pkt. 21 § 15. Dochód z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych lub zadań należących do sfery zadań publicznych. § 16. Działalność statutowa w formie odpłatnej i nieodpłatnej podlega rachunkowemu wyodrębnieniu w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. § 17. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział V Struktura organizacyjna

§ 18. Władze Stowarzyszenia i ich kadencja 1. Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz asystent kościelny. 2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków.   § 19.Walne Zebranie Członków 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, niepełnoletni członkowie zwyczajni oraz zaproszeni goście. 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w terminie do dnia 30 września jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od daty przedstawienia żądania zwołania Zebrania. Jeżeli Zarząd nie wypełni tego obowiązku w terminie 14 dni od otrzymania żądania, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołać może Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków Stowarzyszenia 6. Walne Zebranie Członków zwoływane może być w dowolny skuteczny sposób wybrany przez Zarząd lub inne osoby zwołujące Zebranie, także ustnie, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego zebrania. 8. Jeżeli prawidłowo zwołane Walne Zebranie Członków nie może podejmować ważnych uchwał ze względu na brak kworum, termin Zebrania zostaje przesunięty o godzinę. Po upływie godziny Walne Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych członków, przy czym protokół Zebrania obligatoryjnie zawiera wzmiankę „Zebranie odbyło się i podejmowało uchwały na podstawie § 13 pkt 8 statutu”. § 20. Uprawnienia Walnego Zebrania Członków 1. Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia. 2. Wybór i odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 3. Uchwalanie zmian statutu i zmiany nazwy Stowarzyszenia. 4. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych statutem. 5. Uchwalanie absolutorium dla Zarządu. 6. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania finansowego i merytorycznego. 7. Rozwiązanie Stowarzyszenia. § 21. Zarząd Stowarzyszenia 1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków. 2. Członkami Zarządu są: Prezes oraz Członkowie Zarządu. 3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu podczas odrębnego głosowania, a pozostałych członków Zarządu oddzielnym głosowaniem. 4. Zarząd może ze swego grona powołać Wiceprezesa lub wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. 5. W razie rezygnacji, śmierci, wykluczenia lub skreślenia jednego z członków Zarządu, Zarząd może powołać osobę pełniąca obowiązki członka Zarządu. W takim przypadku najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obowiązkowo podejmuje uchwalę w sprawie zatwierdzenia tak powołanej osoby. 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków. 7. Członkiem Zarządu może zostać jedynie osoba niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 22. Kompetencje Zarządu 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, wykluczenie albo skreślenie członków. 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 9. Uchwalanie obowiązujących w Stowarzyszeniu regulaminów, w tym regulaminu organizacyjnego. 10. Podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej. 11. Reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia – przy czym w sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub każdy Członek Zarządu samodzielnie § 23. Organem kontroli w Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna 1. Jest niezależnym organem kontroli Stowarzyszenia. 2. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą piastować funkcji w Zarządzie ani pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 4. W razie rezygnacji, śmierci, wykluczenia lub skreślenia jednego z członków Komisji Rewizyjnej, Komisja może powołać osobę pełniąca obowiązki członka Komisji rewizyjnej. W takim przypadku najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obowiązkowo podejmuje uchwalę w sprawie zatwierdzenia tak powołanej osoby. 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać jedynie osoba niekarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 6. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. § 24. Kompetencje Komisji Rewizyjnej 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszeni, w szczególności gospodarki finansowej oraz realizacji zadań statutowych. 2. Wnioskowanie w przedmiocie zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków  sprawozdań finansowych Zarządu. 3. Wnioskowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 4. Składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków. § 25. Asystent kościelny 1. Asystent kościelny jest mianowany przez Biskupa Rzeszowskiego. 2. Asystent kościelny ma prawo do udziału we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia. 3. Asystent kościelny ma decydujący głos w sprawach wiary. 4. W sprawach organizacyjnych asystent kościelny zachowuje głos doradczy.

 

Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia

§ 26. Majątek Stowarzyszenia tworzony jest poprzez: 1. Wpływy z ofiarności publicznej. 2. Dochody z zapisów, spadków, darowizn oraz umów sponsorskich 3. Składki członkowskie. 4. Zyski z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów a także z odpłatnej działalności statutowej niebędącej działalnością gospodarczą. 5. Wpływy z majątku Stowarzyszenia. 6. Dotacje, subwencje oraz inne przekazywane Stowarzyszeniu środki publiczne. 7. Środki z przyjętych do realizacji zadań zleconych.   § 27. Dysponowanie środkami finansowymi oraz zaciąganie zobowiązań 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zaciągania zobowiązań określa regulamin organizacyjny. 2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w sposób określony obowiązującym prawem. Osobę odpowiedzialna za prawidłowość prowadzonej rachunkowości określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie składa co roku biskupowi Diecezji Rzeszowskiej sprawozdanie z działalności (wydatków i przychodów) wg kanonu 319 Prawa Kanonicznego. 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 5. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. § 28. Jest zabronione: 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 2. przekazywanie majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29. Zmiana Statutu Stowarzyszenia 1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Zmiana Statutu wymaga aprobaty Biskupa Rzeszowskiego. 3. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia. § 30. Rozwiązanie Stowarzyszenia 1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, majątek uchwałą ostatniego Walnego Zebrania Członków będzie przeznaczony na rzecz Diecezji Rzeszowskiej. W sytuacji braku uchwały w tym przedmiocie, majątek zostaje przeznaczony na cel określony przez Biskupa Rzeszowskiego.

Jezus 24/7

Jak trafić?

Jak trafić?

Sponsorzy